การติดตามการดำเนินงานการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ2