การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5

เขียนโดย Super User

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5
กลุ่มติดตามและปะเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

http://www.research.moe.go.th/research/images/file/003.pdf