การศึกษาการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ของสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5

เขียนโดย Super User

การศึกษาการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ของสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5

กลุ่มติดตามและปะเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

 

research.moe.go.th/research/images/file/002.pdf