รายงานการติดตามการพัฒนาผู้เรียน ด้านการอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่องเขียนคล่อง ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5

เขียนโดย Super User

รายงานการติดตามการพัฒนาผู้เรียน ด้านการอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่องเขียนคล่อง ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5

กลุ่มติดตามและปะเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

 

http://research.moe.go.th/research/file/001.pdf