โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการ ระยะที่1 (วิจัยเพื่อพัฒนาระบบตรวจราชการ)