การนำนโยบายไปปฏิบัติของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

เขียนโดย jirawan

การนำนโยบายไปปฏิบัติของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
โดย: สมภพ ระงับทุกข์
ปี พ.ศ. :2014
วารสารวิชาการ
http://www.tci-thaijo.org/index.php/phdssj/article/view/71302