บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบและวิจัย

บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบและวิจัย

                          
 

นางปิยศิริ วรธนาวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและวิจัย

 
     

นางสาวจิราวรรณ  พิเศษสกลกิจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  นายธนาวุฒิ  ตรงนิตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(ช่วยราชการ ศธภ.8)