การจัดโครงสร้าง

    ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ๘๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดโครงสร้างและการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงสร้างการบริหารงานภายใน เป็น ๕ กลุ่ม

๑ ภารกิจ ดังนี้

              ๑.กลุ่มอำนวยการ

              ๒.กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

              ๓.กลุ่มติดตามและประเมินผล

              ๔.กลุ่มพัฒนาระบบและวิจัย

              ๕.กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

    สำหรับกลุ่มพัฒนาระบบและวิจัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

              ๑.ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

              ๒.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา

              ๓.ดำเนินการพัฒนาระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา

              ๔.ดำเนินการรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

              ๕.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา

              ๖.พัฒนานวัตกรรม ให้บริการทางวิชาการและให้คำปรึกษาแนะนำในการวิจัยด้านการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอและประเมินผลการจัดการศึกษา

              ๗.ดำเนินการหาความร่วมมือในการจัดหาทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

              ๘.ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

              ๙.ปฏิบัติงานร่วมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย