ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ