การดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนของโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ. กาญจนบุรี