การติดตามและประเมินผลการน าความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

งานวิจัยที่เกี่ยวกับตามติดตามประเมินผล

เขียนโดย nong

การติดตามและประเมินผลการน าความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)