การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กของโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4