รายงานผลการศึกษาและการประเมินผลฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย โครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ