รายงานวิจัยโครงการวิจัยเพื่อวางระบบและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารตัวอย่างในหน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น