โครงการศึกษากลไกเชิงรุกส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน" ตุลาคม พ.ศ. 2556